İki yerdə işləyənlərin vergi öhdəlikləri

      Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən, iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. Başqa sözlə, hansı meyara aid olmasından asılı olmayaraq, əsas və əlavə iş yeri üzrə gəlir vergisi hər bir iş yeri üzrə ayrıca nəzərə alınmalıdır.

      Dövlət və ya neft sektoru üzrə fəaliyyət göstərən müəssisədə çalışan işçilərin əmək haqqı 2.500 manatadək olduqda 14 faiz, 2.500 manatdan çox olduqda isə, artıq olan məbləğin 25 faizi gəlir vergisi kimi tutulur. Fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2.500 manatadək olduqda, 200 manat məbləğində olan hissəsi vergidən azad edilir:

Hallar

Əməkhaqqı/xidmət haqqı

Gəlir vergisi Sosial ayırmalar İşsizlik sığortası Cəmi vergi öhdəlikləri

1

Əsas iş yeri dövlət və ya neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəsisəsisə

1000

(1000-200)*14%=112 1000*3%=30  1000*0,5%=5  147 
Əlavə iş yeri də dövlət və ya neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəsisəsisə

500

500*14%=70  500*3%=15  500*0,5%= 2,5  87,5 

    Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərinin 8.000 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır, 8.000 manatdan yuxarı olan hissəsindən isə 14 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulmalıdır. Əlavə iş yeri dövlət və ya neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisədirsə, vergi öhdəlikləri aşağıdakı kimi hesablanır:

2

Əsas iş yeri neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid şirkət

1000

(1000-200)*0%=0  (200*3%)+ (800*10%)=86  1000*0,5%=5  91 
Əlavə iş yeri dövlət və ya neft sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisə

500

500*14%=70  500*3%=15 500*0,5%= 2,5  87,5 

     Dövlət və ya neft sektoruna aid müəssisədə əsas və əlavə iş yeri üzrə çalışmağından asılı olmayaraq sosial ayırmalar əməkhaqqından 3 faiz tutulmaqla hesablanır. İşsizlik sığortası üzrə tutulma isə 0,5 faizdir. Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs kimi mülki hüquqi (xidmət) müqavilə ilə çalışdıqda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu halda təqdim edilən xidmətlərə görə əldə edilən gəlirin 2 faizi, mikro sahibkar kimi mənfəət vergisi ödəyici olduğu halda gəlirdən xərclər çıxıldıqdan sonra mənfəətin 5 faizi həcmində mənfəət vergisi ödənilir.

96595

     Vergi Məcəlləsinin 101.1 və 150.1.7-ci maddələrinə əsasən, vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxs kimi mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə çalışdıqda fiziki şəxslərin aylıq gəlirlərindən ödəmə mənbəyində 14 faiz (2500 manatadək olduqda) vergi hesablanaraq tutulur. “Sosial Sığorta haqqında” qanunun 14.1.2-ci maddəsinin tələbinə görə, mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) üzrə gəlirlərinin 25 faizi miqdarında tutulmalar edilməlidir.

Əsas və əlavə iş yeri neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid şirkət

1000

(1000-200)*0%=0  (200*3%)+ (800*10%)=86  1000*0,5%=5 91 
Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxs kimi digər təşkilatda da xidmət müqaviləsi ilə işləyir

500

500*14%=70 500*25%=125 

0

195 

    İki yerdə çalışanların hüquqlarına gəldikdə, Əmək Məcəlləsinin 58-ci maddəsinə əsasən, əsas iş yeri üzrə bağlanılan əmək müqaviləsinin şərtləri imkan verdiyi hallarda əsas iş yeri üzrə müəyyən olunmuş iş vaxtından sonra həm əsas iş yerində, həm də əvəzçilik qaydasında əmək müqaviləsi bağlayaraq başqa iş yerlərində də əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkündür. İş vaxtından sonra əvəzçilik üzrə əlavə iş yerlərində işləməyə əsas iş yeri üzrə işəgötürənin razılığı tələb edilmir. İş vaxtı ərzində isə əvəzçilik üzrə işləməyə işəgötürənin razılığı ilə yol verilir.

 

 

 

Mənbə: vergiler.az

Leave a Reply